Uw kind aanmelden

Om alle kinderen in Den Haag een gelijke kans te geven op goed onderwijs, werkt de gemeente met

een aanmeldprocedure. Uitgebreide informatie over het kiezen van een basisschool, het aanmelden en inschrijven van uw kind, voorrangsregels en loting vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl.

De aanmeldprocedure geldt voor kinderen tot 4 jaar. Is uw kind 4 jaar of ouder en wilt u uw kind aanmelden op onze school, dan zullen we bekijken of er plaats is.

Ouders zijn van harte welkom om kennis te maken met de school. Wij geven u graag

een rondleiding zodat u een goed beeld krijgt van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen en de manier waarop we dat doen. Geïnteresseerde ouders kunnen een afspraak maken met de directeur of Intern Begeleider.

 

Rond de 3e verjaardag van uw kind, ontvangt u per post het aanmeldformulier voor de basisschool.

U kunt het Aanmeldformulier ook zelf downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl en digitaal invullen.

Met het Aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Bij voorkeur doet u dit in de eerst beschikbare aanmeldperiode. Eerder aanmelden dan 3 jaar is niet mogelijk; we nemen het aanmeldformulier dan niet in behandeling. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Ook dan kunt u het Aanmeldformulier downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl.

 

Het kan gebeuren dat we meer aanmeldingen krijgen voor groep 1 dan dat er plek is. Wij werken vanaf oktober 2023 met een leerling plafond, dat wil zeggen dat er een maximum aantal plaatsen is. Wij hebben voor het schooljaar 2023-2024 plaats voor maximaal 52 leerlingen in groep 1. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Zo maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school. De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerling plafond in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl.

U mag uw kind slechts aanmelden op één school met een leerling plafond.

Het is belangrijk dat u op het Aanmeldformulier minstens 5 scholen invult op de keuzelijst.

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw keuzelijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de keuzelijst van scholen die u heeft ingevuld op het Aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen.

 

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben,

daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan

wordt op basis van uw keuzelijst en centrale loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort. Ook hierover kunt u informatie vinden op de website scholenwijzer.denhaag.nl.

Voorrangsregels

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

 • een broer of zus zit al op onze school
 • uw kind gaat naar peuterschool Karres
 • uw kind woont in Escamp

 

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4  weken extra

de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden.

Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een

school die dit wel kan.

 

Nadat u bericht over definitieve plaatsing voor uw kind heeft ontvangen, maakt u binnen 4 weken een afspraak voor inschrijving bij de administratie. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u dat uw kind een plekje heeft op onze school. We vragen u een ID van het kind mee te nemen.

 

Kind geboren in de periode

Aanmelden in de periode

 Antwoord

01-10-2020 t/m 31-12-2020

18-12-2023 t/m 12-01-2023

 25-01-2024

01-01-2021 t/m 31-03-2021

15-03-2024 t/m 02-04-2024

 11-04-2024

01-04-2021 t/m 30-06-2021

10-06-2024 t/m 01-07-2024

 10-07-2024

01-07-2021 t/m 30-09-2021

16-09-2024 t/m 30-09-2024

 10-10-2024

 

Wennen op de basisschool

Als uw kind bijna 4 jaar wordt, mag uw kind een aantal dagdelen wennen in de week voorafgaande aan de vierde verjaardag. U ontvangt hiervoor een welkomstkaartje. Na of tijdens deze wenperiode kan er een gesprek met de ouders plaatsvinden waarin eventuele bijzondere bevindingen worden doorgesproken.

 

Zindelijk zijn

Als uw kind met 4 jaar naar de basisschool gaat, moet uw kind zindelijk zijn. Een leerkracht staat alleen op de groep en is dan niet in staat om uw kind te verschonen. Kinderen met een natte broek, kunnen zich op school  verkleden. Wij vragen u reservekleding mee te geven. Is er meer zorg nodig, dan wordt u gebeld om uw kind op te halen en thuis te verschonen.

 

Toelating

Onze school staat open voor alle leerlingen (en hun ouders/verzorgers) die de uitgangspunten van onze school kunnen onderschrijven of op zijn minst respecteren en waarvan is vastgesteld dat de leerling met succes het onderwijs kan volgen. Tevens dient vastgesteld te worden of er door toelating naar verwachting geen ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde plaats zullen vinden. Daarom zal onze school steeds voorafgaande aan toelating onderzoeken of er onderwijskundig, organisatorisch of wat betreft gebouw en ruimte, voldoende mogelijkheden en waarborgen bestaan om het kind, zowel op persoonlijk als op cognitief gebied, met succes het in het schoolplan beschreven onderwijs aan te kunnen bieden. Daarnaast zal bij derden worden nagegaan of er ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde en/of onderwijskundige problemen zijn te verwachten. Argumenten die leiden tot het niet toelaten van de leerling zullen mondeling dan wel schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanmeldende ouders/verzorgers worden bekend gemaakt. In het geval we uw kind niet kunnen toelaten, hebben we de opdracht om samen met u een andere school te vinden waar uw kind wel toelaatbaar is.

Criteria die bij de toelating een rol kunnen spelen zijn de volgende:

 • Groepsgrootte;
 • Deskundigheid personeel;
 • Ouders geven geen toestemming om informatie te mogen inwinnen;
 • De school van herkomst geeft aan dat er rapporten aanwezig zijn over de leerling die ze niet mogen overdragen;
 • De school kan de gevraagde zorg niet bieden (zie het schoolondersteuningsprofiel);
 • Beschikbaarheid personeel (bijvoorbeeld een tekort of een hoog ziekteverzuim);
 • Samenstelling van de groep (er zit al een aantal leerlingen met speciale hulpvragen);
 • Er dreigt een ernstige verstoring van orde en rust;
 • Gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs van de school zijn in redelijkheid niet te vragen, omdat er te weinig middelen beschikbaar zijn.

Bovenstaande criteria kunnen ieder apart, maar ook in onderlinge samenhang worden gewogen.


Hoera ik word 4!