Privacy en Protocol

Met ingang van 25 mei 2018 is in werking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat betekent dit voor de school en voor u?

 

-Ons SCOH privacyreglement is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website.

-Ons protocol social media is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via de website.

-Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan wij werken met een nieuw toestemmingsformulier voor plaatsing van foto’s en video’s van kinderen op de website en op social media. U zult dit nieuwe formulier in augustus gaan tegenkomen.

-Ons protocol Melding Datalek is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website.

 

In het kader van de AVG heeft SCOH ook een overkoepelende Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De FG is belast met het houden van toezicht op de zorgvuldigheid waarmee de SCOH scholen omgaan met de gegevens van hun leerlingen. De FG werkt volgens het vastgestelde reglement Functionaris Gegevensbescherming.

 

Mocht u als ouder vragen hebben over de AVG dan kunt u zich wenden tot de directie van de school. Indien nodig zal deze vervolgens contact opnemen met de FG van SCOH. Komt u zelf bijzondere zaken tegen, dan kunt u ook zelf direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SCOH en wel via fg@scoh.nl.

 

SCOH ging en gaat zorgvuldig om met de gegevens van uw kinderen. We deden dat al onder de WBP en gaan daar natuurlijk mee door onder de AVG. Hieronder kunt u de ouderbrochure en het reglement zelf downloaden. Een exemplaar van het reglement ligt ook op school ter inzage bij de directie.

 


 

Toestemming anonieme resultaatgegevens t.b.v. onderzoek

Bestuurlijk is afgesproken dat scholen in Den Haag meewerken aan het Nationaal Cohortenonderzoek (NCO). Dit onderzoek geeft inzicht in de kwaliteit van onderwijs. Het NCO verzamelt informatie van scholen in het hele land om het onderwijs te kunnen verbeteren en voor wetenschappelijk onderzoek. 

De resultaten van de Cito-toetsen worden vanuit ons leerlingvolgsysteem opgehaald door het CBS (Centraal Bureau voor Statestiek). SCOH heeft hier bestuurlijk akkoord voor gegeven. Het NCO (Nationaal Cohorten Onderzoek) verzamelt zo toets-gegegens uit het hele land. De resultaten die door het NCO ophaald zijn niet terug te leiden naar namen van kinderen. Het gebeurt dus anoniem. 

U kunt als ouders bezwaar maken tegen deze uitwisseling. Indien u bezwaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de directeur. Zonder bezwaar gaan wij er vanuit dat u akkoord bent. 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.nationaalcohortenonderzoek.nl